• توانایی تشخیص گروه های عاملی آلی و غالباً عناصر آلی مشخص
  • منابع وسیع برای شناسایی ترکیب توسط طیف
  • شرایط محیطی (غیر خلا، مناسب برای عناصر فرّار)
  • معمولا غیرمخرب
  • کمینه سطح آنالیز (۱۵ میکرومتر)