0

واحد علمی موسسه ی نواندیشان علم مواد اسپادانا متشکل از جمعی از اساتید و دانشجویان متخصص در حوزه ی هایپرترمیا و شاخه های علمی مربوط به آن می شود. این واحد بنا بر نیاز مخاطب خود در موضوعات زیر قادر به کمک رسانی می باشد: ۱- طرح موضوع ۲- جمع اوری و مشاوره در تحلیل دقیق نتایج جهت ارائه در پایان نامه و مقالات . ۳- ترجمه و ویرایش متن ها جهت ارائه در کنفرانسها، مقالات و مجامع بین المللی. ۴- مشاوره در بهبود کیفیت مقالات بین المللی