انواع آزمایشهای پراش اشعه ایکس با کمترین قیمت به همراه تحلیل آنالیز با استفاده از نرم افزار Xpert Highscore Plus

تحلیل آنالیز کاملا رایگان انجام می شود.

انجام آنالیز XRD به همراه تحلیل رایگان با نرم افزار Xpert

آنالیز Grazing

آنالیز برای هر نمونه ۵۸ هزارتومان

درخواست برای انجام آنالیز

طیف خام از ۰٫۸ درجه تا ۱۰ درجه (Low Angle)

آنالیز برای هر نمونه ۴۸ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

طیف خام از ۱۰ درجه تا ۸۰ درجه (Normal XRD)

آنالیز برای هر نمونه ۴۸ هزار تومان

برای انجام آنالیز اینجا کلیک کنید

آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)

آنالیز برای هر نمونه ۷۸ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)

آنالیز برای هر نمونه ۱۷۵ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

آنالیز XRD در دماهای ۲۵ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد (HTK)

آنالیز برای هر نمونه ۱۱۵ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز