طیف سنجی UV-Visible

آنالیز UV-Visible به همراه محلول سازی

آنالیز برای هر نمونه ۳۰ هزارتومان

درخواست برای انجام آنالیز

تعیین غلظت محلول مجهول

آنالیز برای هر نمونه ۱۰۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز