آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی

آنالیز FESEM با پوشش طلا برای هر نمونه ی پودری

آنالیز برای هر نمونه ۸۰۰۰۰ هزارتومان

درخواست برای انجام آنالیز

آنالیز FESEM با پوشش طلا برای هر نمونه ی بالک

آنالیز برای هر نمونه ۱۱۰۰۰۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

آنالیز EDS برای هر نمونه

آنالیز برای هر نمونه ۳۰۰۰۰ هزار تومان

برای انجام آنالیز اینجا کلیک کنید

آنالیز MAP به ازای هر نمونه

آنالیز برای هر نمونه ۴۰۰۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز

آنالیز Line Scan به ازای هر نمونه (نه نقطه)

آنالیز برای هر نمونه ۴۰۰۰ هزار تومان

درخواست برای انجام آنالیز